बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (आ.व. २०७८/०७९) बजेट तथा कार्यक्रम २०७८।११।१० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
१. माननीय श्री इन्द्र बहादुर आङ्वो
२. माननीय श्री गणेश कुमार काम्बाङ
३. माानीय श्री सीता थेवे (जवेगु) (समानुपातिक)
४. माननीय श्री आशारत्न जवेगु (समानुपातिक)
पुर्वाधार विपकास कार्यत्रफम 2075-076 बजेट तथा कार्यक्रम 2075-11-10 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
संघिय तथा प्रदेश सभासदहरूकाे पुर्वाधार िवकास साभफदारि कार्यत्रफम
अा.ब. २०७३/०७४ को गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम तथा स्वीकृत बजेट बजेट तथा कार्यक्रम 2073-11-11 सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम
इलाका गोष्ठिबाट प्राथामिकिकरणमा परी छनोट भएका योजनाहरू बजेट तथा कार्यक्रम 2073-10-23 सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
इलाका गोष्ठी
मिति २०७३/९/२६ गते बसेको जिल्ला विकास समिति बोर्ड बैठकको निर्णय बजेट तथा कार्यक्रम 2073-09-29 सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना शाखा
जिल्ला उर्जा तथा वातावरण शाखा तर्फका बार्षिक कार्यक्रमहरू बजेट तथा कार्यक्रम 2073-10-11 सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला उर्जा तथा वातावरण शाखा
जिल्ला पाश्र्वचित्र २०७२ बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-११-२२ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला पाश्र्वचित्र
२४अाै जिल्ला परिषद पुस्तिका बजेट तथा कार्यक्रम विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति २०७३-०८-१०
२२ औ जिल्ला परिषद पुस्तिका बजेट तथा कार्यक्रम २०७०/१२/२६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब. २०७१/०७२ को बार्षिक विकास योजना "२२ औ जिल्ला परिषद पुस्तिका
२३ औ जिल्ला परिषद पुस्तिका बजेट तथा कार्यक्रम २०७१/११/२२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब. २०७२/०७३ को बार्षिक विकास योजना "२३ औ जिल्ला परिषद पुस्तिका"
Skip to toolbar