बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
पुर्वाधार विपकास कार्यत्रफम 2075-076 बजेट तथा कार्यक्रम 2075-11-10 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
संघिय तथा प्रदेश सभासदहरूकाे पुर्वाधार िवकास साभफदारि कार्यत्रफम
अा.ब. २०७३/०७४ को गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम तथा स्वीकृत बजेट बजेट तथा कार्यक्रम 2073-11-11 सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम
इलाका गोष्ठिबाट प्राथामिकिकरणमा परी छनोट भएका योजनाहरू बजेट तथा कार्यक्रम 2073-10-23 सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
इलाका गोष्ठी
मिति २०७३/९/२६ गते बसेको जिल्ला विकास समिति बोर्ड बैठकको निर्णय बजेट तथा कार्यक्रम 2073-09-29 सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना शाखा
जिल्ला उर्जा तथा वातावरण शाखा तर्फका बार्षिक कार्यक्रमहरू बजेट तथा कार्यक्रम 2073-10-11 सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला उर्जा तथा वातावरण शाखा
जिल्ला पाश्र्वचित्र २०७२ बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-११-२२ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला पाश्र्वचित्र
२४अाै जिल्ला परिषद पुस्तिका बजेट तथा कार्यक्रम विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति २०७३-०८-१०
२२ औ जिल्ला परिषद पुस्तिका बजेट तथा कार्यक्रम २०७०/१२/२६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब. २०७१/०७२ को बार्षिक विकास योजना "२२ औ जिल्ला परिषद पुस्तिका
२३ औ जिल्ला परिषद पुस्तिका बजेट तथा कार्यक्रम २०७१/११/२२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब. २०७२/०७३ को बार्षिक विकास योजना "२३ औ जिल्ला परिषद पुस्तिका"
Skip to toolbar